ODKIAĽ  SME  6


 PÁPEŽ  RÚCA  ZÁKLADY  KRESŤANSTVA !   JEŽIŠ  SA  NARODIL  SKÔR !  HISTÓRIA  VIANOC  MÁ  VEĽKÉ  TRHLINY !  OTÁZNIKY  O  JEŽIŠOVI !  
 25. DECEMBRA  SA  SOTVA  MOHOL  NARODIŤ !  OBJAVENÝ  PAPYRUS   -  KRISTUS  MAL  MANŽELKU ?  BOLA  TO  MÁRIA  MAGDALÉNA ?  
 UKRIŽOVALI  KRISTA  INAK ?  STOPY  NA  TURÍNSKOM  PLÁTNE  -  PREKVAPIVÉ  ODHALENIE !  JEŽIŠOVA  RODINA  -  SAMÉ  ROZPORY ?   
 KAŽDÝ  AUTOR   SI  PÍSAL  PO  SVOJOM !   TO  MAJÚ  BYŤ  HODNOVERNÉ  ZÁKLADY  KRESŤANSTVA ?!   POMÔŽ  SI  SÁM  POMÔŽE  TI  AJ  BOH  
 -  TO  JE  POZNANIE,  KTORÉ  PODLAMUJE  ZÁKLADY  VŠETKÝCH  NÁBOŽENSTIEV !                                            

JEŽIŠ  KRISTUS  BIBLICKÁ  POSTAVA

Pápež Benedikt XVI. vo svojej novej knihe s názvom "Ježiš Nazaretský : Príbehy z detstva", ktorá sa zameriava na Kristov príchod na svet, detské roky a význam pre súčasných kresťanov, vyhlásil, že celý kresťanský kalendár je založený na zlom výpočte a Ježiš sa narodil o niekoľko rokov skôr, ako sa predpokladá. Šokoval tým svet, alebo len prekypel hrniec plný biblických nezrovnalostí ? " Výpočet začiatku nášho kalendára - na základe narodenia Ježiša - pochádza od Dionysiusa Exiguusa, ktorý urobil chybu vo svojich výpočtoch o niekoľko rokov," píše pápež v knihe, ktorá išla do predaja po celom svete s počiatočným nákladom milión kusov. Tvrdenie, že kresťanský kalendár je založený na chybnom predpoklade nie je nič nové. Veľa historikov verí, že Kristus sa narodil niekedy medzi 7. a 2. rokom pred naším letopočtom. Avšak skutočnosť, že samotná bývalá hlava katolíckej cirkvi spochybňuje jeden zo základných pilierov kresťanskej tradície, je prekvapujúca. Podľa všetkého sa však Ježiš v skutočnosti narodil ešte pred naším letopočtom. Presný rok, ale nepoznáme, indícií je pritom viacero. Podľa odborníkov sa Ježišovo narodenie datuje zhruba do obdobia roku 6 až 4 pnl. "V Biblii nie je žiadna zmienka o tom, kedy sa narodil. Vieme, že to bolo za panovania Herodesa Veľkého, ktorý zomrel pred prvým rokom nášho letopočtu," Ježiš Kristus totiž začal verejne pôsobiť až v 30. roku svojho života a ani z Evanielií nie je jasné kedy sa vlastne narodil.

  ANI  ROK  ANI  DÁTUM

Nielenže nie je presný rok narodenia Ježiša, odborníci netušia ani konkrétny deň či mesiac. Všetko nasvedčuje tomu, že Ježiš sa vôbec nenarodil v decembri. Tento mesiac zrejme vôbec neprichádza do úvahy. V Evanjeliu sa totiž spomínajú v súvislosti s Ježišovým narodením aj pastieri a ich stáda, ako spolu nocujú pod holým nebom. Vzhľadom na to, že ide o skutočne studený mesiac, je vysoko nepravdepodobné, žeby zostávali v takej zime vonku. Podľa niektorých výpočtov by mohol byť mesiacom Ježišovho narodenia september alebo október. Vychádzajú pritom z poznatkov z Evanjelií, pričom predpokladajú, že Ježiš mal v čase smrti 33,5 roka. Vzhľadom na to, že jeho smrť sa datuje na marec, resp. apríl, narodenie by malo byť práve v septembri alebo októbri. V Biblii sa neuvádza dátum narodenia Ježiša Krista, ako to potvrdzujú aj tieto diela: • „Dátum Kristovho narodenia nie je známy.“ (New Catholic Encyclopedia) • „Presný dátum Ježišovho narodenia sa z Biblie ani zo žiadnych hodnoverných prameňov nedozvieme.“ (Veľká kniha Vianoc) Hoci Biblia priamo neodpovedá na otázku, kedy sa Ježiš narodil, v súvislosti s jeho narodením opisuje dve udalosti, na základe ktorých môžeme prísť k záveru, že sa nenarodil 25. decembra.
 Nenarodil sa v zime  
1. SČÍTANIE ĽUDU. Krátko predtým ako sa Ježiš narodil, cézar Augustus vydal „nariadenie, aby bola spísaná celá obývaná zem“. Každý sa musel ísť zapísať „do svojho mesta“, čo v prípade mnohých znamenalo cestovať aj vyše týždňa. (Lukáš 2:1–3) Takéto nariadenie, vydané zrejme kvôli daniam a vojenskej službe, by bolo prijaté s nevôľou aj v mesiacoch, keď cestovanie nie je sťažované nepriazňou počasia. Je preto nepravdepodobné, že by Augustus riskoval vzburu svojich poddaných tým, že by ich nútil vydať sa na ďalekú cestu v studenej zime.
2. OVCE. V čase Ježišovho narodenia pastieri „žili vonku a v noci strážili svoje stáda“. (Lukáš 2:8) Podľa knihy Daily Life in the Time of Jesus (Každodenný život v dobe Ježiša) stáda boli vyvádzané na pastviny „týždeň pred Pesachom“, teda približne koncom marca, a zostávali vonku „do polovice novembra“. Ďalej sa v nej uvádza: „Stáda... prečkávali zimu pod strechou; už len z toho môžeme vidieť, že je nepravdepodobné, aby tradičný dátum Vianoc v období zimy bol správny, lebo Evanjelium hovorí, že pastieri boli na poliach.“
  Narodil sa v prvej polovici jesene   Približný čas Ježišovho narodenia môžeme zistiť, keď od času jeho smrti odrátame dĺžku jeho života. Ježiš zomrel v roku 33 n. l. v deň sviatku Pesach 14. nisana, čo bol začiatok jari. (Ján 19:14–16) Keď začal svoju službu, mal asi 30 rokov a slúžil tri a pol roka. (Lukáš 3:23) Z týchto faktov môžeme vyvodiť, že sa narodil v prvej polovici jesene roku 2 pred n. l.

  PREČO  SA  SLÁVI  25.  DECEMBER ?   PÔVODNE  TO  BOLI  SLÁVNOSTI  SLNOVRATU

Prečo sa takzvané „Božie narodenie“ oslavuje 25. decembra, hoci nič nenasvedčuje, že sa Ježiš Kristus narodil v tento deň? V encyklopédii Beliana sa píše, že 25. december bol „v predkresťanskom období venovaný slávnosti slnovratu a tým obnoveniu slnečnej sily víťazného Slnka (latinsky sol invictus)“. O tom, že naši predkovia vedeli o slnovrate a jeho význame, vedci a archeológovia nachádzajú čoraz viac dôkazov z rôznych končín sveta. Podľa -Ilustrovanej encyklopédie ľudskej vzdelanosti- dátum sviatku [narodenia Ježiša Krista] si cirkev zvolila pravdepodobne ako kompromis v snahe potlačiť staroveké pohanské slávnosti, odohrávajúce sa v tomto ročnom období. Takýto jej krok sa nedá pravdivo nazvať inak, ako ďaľšie balamútenie ľudí a presadzovanie cirkevnej ideológie za každú cenu.


        KNIHA  PÁPEŽA  BENEDIKTA  XVI.               NARODENIE  JEŽIŠA  KRISTA         

  ČO JE NAPÍSANÉ O JEŽIŠOVOM ŽIVOTE ?

Na rozdiel od ostatných ľudí Ježiš pred svojím narodením na zemi žil ako duchovná bytosť v nebi. (Ján 8:23) Bol prvým, koho Boh stvoril. Ježiš pomáhal pri tvorení všetkých ostatných vecí. Je jediný, koho vytvoril priamo Jehova, a preto je vhodne označený ako Boží „jednosplodený“ Syn. (Ján 1:14) Slúžil tiež ako Boží Hovorca, a preto je označený aj ako „Slovo“. ( Príslovia 8:22, 23, 30a Kolosanom 1:15, 16 ). Keď Boh poslal svojho Syna na zem, preniesol jeho život z neba do lona židovskej panny, ktorá sa volala Mária. Ježiš teda nemal ľudského otca. (Lukáš 1:30–35) Ježiš prišiel na zem, aby učil pravdu o Bohu, aby dal príklad v tom, ako konať Božiu vôľu aj za ťažkých okolností, a aby dal svoj dokonalý život ako „výkupné“. (Matúš 20:28.) Výkupné je cena zaplatená za to, aby bol ušetrený život niekoho, kto by inak zomrel. (2. Mojžišova 21:29, 30) Božím pôvodným zámerom nebolo, aby ľudia starli a zomierali. Ako to vieme? Prvému človeku Adamovi Boh povedal, že zomrie, len ak ho neposlúchne, čo je podľa Biblie hriech. Teda keby Adam nezhrešil, nikdy by nezomrel. (1. Mojžišova 2:16, 17; 5:5) Adam však zhrešil.
  (Zaujímavé je, kde by sme sa na Zemi všetci umiestnili, to už nevysvetľuje. Ani to, ako by večne fungovali naše živé telá  
 z uhľovodíkových buniek.)  
Biblia vysvetľuje, že tým sa do sveta ľudstva dostala smrť. Adam preniesol hriech, ako aj trest za hriech, smrť, na všetkých svojich potomkov.
  ( Boh teda zvolil systém kolektívnej viny, čo je vrcholne nespravodlivé.)  Kto mohol zaplatiť výkupné, aby nás oslobodil od smrti? Nikto z nás nemôže svojou smrťou zaplatiť za hriechy iných, lebo keď zomrie nedokonalý človek, zaplatí tým len za svoje vlastné hriechy. ( Žalm 49:7–9.)Ježiš bol na rozdiel od nás dokonalý. Nemusel zomrieť za svoje hriechy, lebo sa nikdy žiadneho hriechu nedopustil. Zomrel, aby zaplatil za hriechy iných. Keď Boh poslal svojho Syna, aby za nás zomrel, dal tým najavo, ako veľmi miluje ľudstvo. Aj sám Ježiš nám prejavil lásku tým, že poslúchol svojho Otca a dal svoj život za naše hriechy. ( Ján 3:16 a Rimanom 5:18, 19.) Keď bol Ježiš na zemi, uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych a prinášal úľavu ľuďom, ktorí trpeli. Tým ukázal, čo v budúcnosti urobí pre všetkých poslušných ľudí. (Matúš 15:30, 31; Ján 5:28) Keď zomrel, Boh ho vzkriesil ako duchovnú bytosť. (1. Petra 3:18) Po vzkriesení Ježiš čakal po Božej pravici, kým mu Boh nedá moc, aby vládol ako Kráľ nad celou zemou. (Hebrejom 10:12, 13) Teraz už vládne v nebi ako Kráľ a jeho nasledovníci oznamujú túto dobrú správu po celom svete. ( Daniel 7:13, 14a Matúš 24:14. ) Ježiš onedlho použije svoju kráľovskú moc a skoncuje so všetkým utrpením i s tými, ktorí ho spôsobujú. Všetci, ktorí dávajú najavo vieru v neho tým, že ho poslúchajú, sa budú tešiť zo života v raji na zemi. ( Žalm 37:9–11. )
  ( Tvorcovia tohto žalmu nemali ani potuchy o Zemi, malej planéte na okraji MD, ktorá z hľadiska veku Vesmíru nebude mať dlhú 
 trvácnosť. ) 

  OBJAVENÝ PAPYRUS - KRISTUS MAL MANŽELKU ?

Staroveký papyrus, ktorý pochádza zo 4.storočia, odhaľuje možno zásadnú informáciu pre celú rímskokatolícku cirkev. Podľa profesorky teológie na Harvarde Karen King mal Ježiš Kristus manželku. Identifikované slová zo starovekého skriptu podľa výskumného tímu prezrádzajú, že Ježiš sa mal pred svojimi nasledovníkmi vyjadriť v zmysle „Ježiš povedal svojim nasledovníkom, ´moja žena´...“ Podľa kresťanskej tradície nebol Ježiš nikdy ženatý, no profesorka King tvrdí, že už v ranných storočiach mohla byť táto téma predmetom debaty. Text je napísaný v koptskom jazyku, ktorý sa používal od 2. storočia v Egypte. Obsahuje celkovo 14 riadkov a podľa King ide o jediný fragment, kde sa mal Ježiš vyjadriť „o svojej manželke, ktorá by mala byť jeho nasledovníčkou.“ Bolo však jasné, že papyrus musel ísť na hĺbkovú analýzu, kde sa mala skúmať jeho pravosť, chemické zloženie a tiež zloženie atramentu. Na to, aby boli vyhlásenia profesorky King platné, museli by pravosť a autenticitu nezávisle na sebe uznať ďalší renomovaní experti. Tí z oblastí histórie, archeológie či filozofie už desiatky rokov špekulujú o eventualite Ježišovho manželstva s Máriou Magdalénou. A práve v papyruse sa mal podľa výskumníkov Ježiš vyjadriť, že „Mária Magdaléna je hodná byť jeho nasledovníčkou...“ Mária Magdaléna patrí k najznámejším biblickým postavám. Ako jej meno prezrádza, pochádzala z mestečka Magdala, ktoré ležalo pri Galilejskom jazere. Evanjeliá na dvoch miestach uvádzajú, že Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov (Mk 16,9 a Lk 8,2).
 CIRKEV : JE TO NEPODAROK !  
Kresťanská tradícia odmieta vyjadrenia o Ježišovom manželstve. Text v skripte je napísaný v koptskom jazyku, ktorý sa používal od 2. storočia v Egypte. Obsahuje celkovo 14 riadkov a King pred dvomi rokmi tvrdila, že ide o jediný fragment, kde sa mal Ježiš vyjadriť „o svojej manželke, ktorá by mala byť jeho nasledovníčkou.“ Už vtedy sa v súvislosti s jej menom spájali kritické ohlasy. „Nepodarok“, ako ho nazvala cirkev, však prešiel novou forenznou analýzou a všetko nasvedčuje tomu, že by papyrus mohol byť pravý. V tejto súvislosti publikovala King aj svoj ďalší vedecký príspevok.
  VEDECKÉ  TÍMY  -  PAPYRUS  JE S  ISTOTOU  PRAVÝ !   Najnovšie uhlíkové testy, ktoré uskutočnili spoločne viaceré vedecké tímy prestížnych amerických univerzít, ukázali, že materiál je s istotou staroveký – atramentové a chemické zloženie zodpovedá tým, aké používali starovekí Egypťania. O pravosti sú presvedčení vedci z Columbijskej univerzity, Harvardu a Massachusettského technologického inštitútu, ktorí pracovali na opakovaných analýzach. Naopak, napríklad renomovaný egyptológ Leo Depuydt z Brownovej univerzity si stále stojí za stanoviskom, že „ani najnovšie výsledky ho nepresvedčia, že papyrus nie je podvod“. “. „Či bol Ježiš ženatý alebo nebol? Nie je to jedno? Prečo ľudia tak neuveriteľne reagujú na jeho manželstvo?,“ uviedla King v jednom z posledných rozhovorov. ( Originálny vedecký článok profesorky Karen King - „Jesus said to them, ´My wife...´“: A new Coptic Papyrus Fragment (2014) publikovaný v karentovanom časopise Harvard Theological Review ) Prečo ? Odpoveď je jednoduchá. Nesmú priznať žiadnu odchylku, pretože by tým priznali, že Biblia nemá pravdu od slova do slova.


        PAPYRUS  O  JEŽIŠOVEJ  ŽENE                  UKRIŽOVANIE  KRISTA  V  TVARE  T         

  UKRIŽOVALI  KRISTA  INAK  ?   STOPY  NA  TURÍNSKOM  PLÁTNE  -  PREKVAPIVÉ  ODHALENIE ! 

Muž na kríži s pažami roztiahnutými do strán... Obraz ukrižovaného Ježiša Krista pozná snáď každý. Nová analýza slávneho Turínskeho plátna však priniesla prekvapivé výsledky. Ten, kto bol doň po smrti zabalený, nebol ukrižovaný na kríži v tvare T, ale v tvare Y. Polemiky okolo pravosti Turínskeho plátna sa opäť naplno rozvírili. Niektorí veria, že je to látka, do ktorej bol Ježiš zabalený po svojej smrti. Iní zas hovoria o spoľahlivom falzifikáte zo stredoveku. Vedci z liverpoolskej Univerzity Johna Mooresa a z Univerzity v Pavii prinášajú nový prekvapivý dôkaz o tomto artefakte. Zistili totiž, že ten, kto bol po smrti zabalený do plátna, nebol ukrižovaný tak, ako to poznáme z obrázkov o Ježišovi, ale zomrel s rukami hore, v tvare Y, nie v tvare T.Presvedčili ich o tom línie stekania krvi z rany na ľavej ruke. Podľa Mattea Borriniho z Univerzity Johna Mooresa sa stopy na plátne nezhodujú so stopami, aké by zostali po človeku, ktorý bol ukrižovaný v tvare T, ale v tvare Y.
  TURÍNSKE PLÁTNO  
Veriaci sa nazdávajú, že zachytáva skutočný obraz (kontúry) Ježiša Krista; plátno malo byť omotané okolo Krista po tom, čo bol sňatý z kríža. Doteraz sa vedú spory, či je relikvia pravá alebo ide podvrh, oxfordskí vedci napríklad v roku 1998 informovali, že plátno môže byť nanajvýš 728 rokov staré, rozmery plátna sú 4,36 x 1,1 metra, je utkané z ľanu, v roku 2002 bolo zreštaurované a je uložené v Turínskej katedrále. Je teda vysoko pravdepodobné, Kristus v ňom zabalený nemohol byť. Vatikán sa k turínskemu plátnu stále stavia zdržanlivo, autenticitu mu doteraz nepripísal, má strach z ďaľšej blamáže.

  JEŽIŠOVA  RODINA  -   SAMÉ  ROZPORY  ?

  TÁPAJÚCE  ODPOVEDE  Z  BIBLIE  
Ježiš mal najmenej šesť súrodencov — bratov Jakuba, Jozefa, Šimona a Judáša a najmenej dve sestry. (Matúš 13:54–56; Marek 6:3) Boli to vlastné deti Ježišovej matky Márie a jej manžela Jozefa. (Matúš 1:25) Biblia označuje Ježiša ako „prvorodeného“ syna Márie, čo nepriamo poukazuje na to, že Mária mala aj ďalšie deti. (Lukáš 2:7 ). V snahe podporiť náuku, že Mária zostala do konca svojho života pannou, niektorí pripisujú pojmu „bratia“ iný význam. Napríklad sa domnievajú, že Ježišovi bratia boli Jozefovi synovia z predchádzajúceho manželstva. No podľa Biblie bol Ježiš právoplatným dedičom kráľovského trónu svojho predka Dávida. (2. Samuelova 7:12, 13; Lukáš 1:32) Ak by mal Jozef synov, ktorí by boli starší ako Ježiš, právoplatným dedičom by bol najstarší Jozefov syn. Mohol by sa pojem „bratia“ vzťahovať na Ježišových učeníkov, čiže duchovných bratov? To by bolo v rozpore s Písmom, pretože sa v ňom uvádza, že jeho bratia istý čas „v neho neprejavovali vieru“. (Ján 7:5) Biblia rozlišuje medzi Ježišovými bratmi a jeho učeníkmi. (Ján 2:12) Ďalšia teória je, že títo bratia boli v skutočnosti Ježišovi bratranci. V Gréckych Písmach sa však používajú odlišné výrazy pre „brata“, „príbuzného“ a „bratranca“. (Lukáš 21:16; Kolosanom 4:10) Mnohí biblickí učenci uznávajú, že Ježišovi bratia a sestry boli jeho pokrvní súrodenci. Napríklad dielo The Expositor’s Bible Commentary uvádza: „Najprirodzenejšie porozumenie výrazu ‚bratia‘... je, že to boli synovia Márie a Jozefa, a teda Ježišovi bratia z matkinej strany. . Dôležité míľniky z evanjelií spomínajú napríklad pôsobenie Jána Krstiteľa a verejné účinkovanie Ježiša v 30. roku svojho života. Bývalý pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe o Ježišovi pripustil, že po narodení Ježiša sa v betlehemskej maštali nenachádzal dobytok. Podľa neho sa však legenda o zvieratách vžila tak hlboko v mysliach ľudu, že nevidel dôvod vypustiť tieto mylné údaje.

  NIEKOĽKO  FAKTOV  Z  OBDOBIA  KEĎ  ŽIL  JEŽIŠ

V čase narodenia Ježiša vládol v Ríme cisár Octavianus Augustus (narodil sa v r. 63 pred naším letopočtom – zomrel 14. r. nášho letopočtu) – ten Augustus, ktorého si Cézar vybral za hlavného dediča a ktorý porazil v boji o moc Marka Antónia a Kleopatru. Začiatok vlády Octaviana Augusta ako cisára sa datuje do roku 27 pred naším letopočtom. "LUKÁŠ" píše že dvojica Jozef a Mária prišla do Betlehema z dôvodu sčítania ľudu rímskeho cisára Augusta. "MAREK" sa o mieste narodenia nezmieňuje. O Ježišovi začal písať až pri jeho pokrstení v Jordáne. Z výrokov u "JÁNA" sa zdá, akoby rátal skôr s nazaretskou minulosťou.
  AKO  ZOMREL  JEŽIŠ  ?  
Ježišovo zmŕtvychvstanie z hrobu je v kresťanstve považované za ústrednú udalosť viery. Okolo tejto tradície sú dodnes živené viaceré mýty. Podťa niektorých teórii Ježiš po vzatí z kríža neležal v hrobe mŕtvy, ale nachádzal sa len v stave kómy. Keď opustíme dohady, na Ježišovo zmŕtvychvstanie sa dá pozrieť aj očami vedy. „Obete v polohe s hlavou hore mohli na kríži stráviť niekoľko dní, kým zomreli.“ Ježiš tak mohol byť sňatý skôr, kým naposledy vydýchol. Vedci zostavili niekoľko závažných príčin spôsobujúcich smrť na kríži : od straty krvi po zástavu srdca – až po udusenie. Aj keď sa na kríži umieralo aj niekoľko dní, Ježiš mal byt vzatý z kríža už po šiestich hodinách, z dôvodu nastávajúcich židovských sviatkov. Teória vedcov preto znie, že nie je vylúčené, že omdlel a jeho mdloby boli mylne vykladané ako skon. Vedci sa dnes už nezhodnú na presnej príčine Ježišovej smrti. Pokiaľ nezomrel, ( rôzne hypotézy nie sú možné po dvoch tisícročiach vyvrátiť) tak síce mohol byť resuscitovaný, ale určite nešlo o doslovné zmŕtvychvstanie. Tak či onak, vedci neprijali predstavu, že by sa akýkoľvek muž bol schopný po krutom bičovaní a ukrižovaní prakticky uzdraviť za dva dni. Rozporov v príbehu o Ježišovi Kristovi je veľa a to je jasný dôkaz, že ide o vybájenú postavu z minulosti, ktorú si kresťanské náboženstvo zvolilo za svoju doménu.


NÁVRAT DO MENU