ODKIAĽ  SME  6


 PRAVDA  Z  KUMRÁNU   JEŽIŠ  REBEL  A  REFORMÁTOR  CIRKVI ?   ESÉNI  - VÝZNAMNÝ  NÁBOŽENSKÝ  
 SMER !   TVORCOVIA  NOVÉHO  ZÁKONA  O  NICH  NEVEDELI ?   I  KEĎ  ŽILI  V  ICH  DOBE ?   BARBARA  
 THIERINGOVÁ  -  JEŽIŠ  NEZOMREL  NA KRÍŽI !   ZNAČNÉ  ROZPORY  S  VIEROU  KTORÚ  HLÁSAL  JEŽIŠ   
 ĎAĽŠÍ  MESIÁŠI  NA  SCÉNE ?   ZNIČILA  CIRKEV  ČASŤ  ZÁZNAMOV  Z  KUMRÁNSKYCH  ZVITKOV ?      
 JEŽIŠOVE  SLOVÁ  Z  EVANJELIA  NIE  SÚ  JEHO ?   MYŠLIENKA  KOMUNIZMU  UŽ  V  SEKTE  ESÉNOV ?   
 JEŽIŠ  -  MÝTUS  VYTVORENÝ  Z  POTULNÝCH  KAZATEĽOV ?   V  KUMRÁNSKYCH  ZVITKOCH  NIE  JE      
 O  ŇOM   ZMIENKA !   KRESŤANSTVO A  ESÉNI  -  VEĽKÝ  OTÁZNIK  ???                                

PRAVDA  Z  KUMRÁNU

Autrálska členka vedeckej akadémie Barbara Thieringová sa pokúsila dešifrovať dejiny, ktoré nie sú obsahom Svätého písma. Na základe štúdia najstarších historických prameňov poukázala na to, že Ježiš bol skutočne ukrižovaný a pochovaný v jednej jaskyni pri Mŕtvom mori. Tam však podľa jej názoru neuložili mŕtveho človeka, ale iba omámeného prostriedkom, ktorý užil, keď bol na kríži. Ježiš sa za Šimonovej pomoci prebral až potom, keď bol uložený do hrobu. Ďalší kritici Biblie predpokladajú, že Ježiš po ukrižovaní upadol do kómy, z ktorej sa neskôr prebral. Tak mohol vzniknúť dojem, že vstal z mŕtvych. Aj znalci Písma priznávajú, že krátke a tajomné zprávy o Ježišovom vzkriesení a nanebovstúpení ostávajú pre historikov problémom. Dôvody : Neexistujú nijakí svedkovia vzkriesenia a ani jeden z autorov Nového zákona neopisuje čo sa stalo. Neskôr sa pri porovnávaní s historickými údajmi odhalili rozličné chyby a nezrovnalosti, napríklad pokiaľ ide o konkrétne osoby, obdobia, územia. Samozrejme, teológovia nepochybujú o veľkonočnom zázraku vzkriesenia. Kto chce veriť v Ježiša, musí prijať aj ukrižovanie. Nemôže uznávať iba jeho skutky, proroctvá a vykupiteľskú smrť bez toho, aby neprijal prázdny hrob a vzkriesenie. Piata téza hovorí : Ježiš nebol nijakým zázrakom, ale víziou. Pri tejto hypotéze sa vychádza z rozličných príhod, uvádzaných v evanjeliach. Vedci poukazujú na to, že Ježišovo vzkriesené telo (v prípade ak skutočne vstal z mŕtvych) v nijakom prípade nemohlo vyzerať ako normálne ľudské telo. Raz sa tajomným spôsobom zjavil, inokedy sa stratil. A keďže ho neraz jeho učeníci nezbadali, prišli niektorí teológovia k záveru, že ho  VIDELI  LEN  ĽUDIA  S  HLBOKOU  VIEROU.  V takom prípade mohlo ísť iba o božskú víziu. Šiesta téza – Ježiš nepovedal až 82 percent slov v Biblii. Skupina vedcov kriticky skúmajúcich Bibliu, prišla k záveru, že Ježiš mohol vysloviť iba 18 percent slov spomedzi tých, ktoré sa mu pripisujú v Biblii. V tejto súvislosti sa vyslovili o Evanjeliu podľa Jána ako o zbožnej fikcii. Niet v nej jediného slova, ktoré by Ježiš vyslovil, pretože vzniklo až o storočie neskôr.

  KUMRÁNSKE  ZVITKY

Kumránske zvitky od Mŕtveho mora by sa dali rozdeliť do troch skupín:
1. Najstaršie zachované exempláre kníh Hebrejskej biblie (Tanach)
2. Texty, ktoré nie sú súčasťou Tanachu
3. Texty, ktoré sa týkali konkrétnej skupiny Židov z obdobia Druhého chrámu v Jeruzaleme

Rukopisy boli nájdené v jedenástich jaskyniach v blízkosti miesta, ktoré sa dnes volá Chirbet Qumran (v prekl. Kumránske rozvaliny). Považujú sa za časť bývalej knižnice esénov, ktorí tu žili do roku 68, keď na túto strategickú pozíciu zaútočili Rimania, pozabíjali jej obyvateľov a zriadili si tu oporný bod. Po tomto roku sa už eséni v dejinách neobjavujú. Väčšina rukopisov je písaná na koži, niektoré na papyruse, jeden na medenom zvitku. Vplyvom prostredia boli mnohé z nich poškodené a rozpadli sa na kúsky. Niektoré zvitky boli roztrhané a poničené. Väčšina je napísaná po hebrejsky, malá časť aramejsky, zlomky po grécky. Nachádzajú sa tu aj texty, ktoré sú písané tajným kódom, ktorý si eséni sami vymysleli. V kumránskych rukopisoch sa našli aj apokryfné knihy, ktoré Židia neprijali do svojho kanónu posvätných kníh. Vo vlastných biblických výkladoch a komentároch eséni vyjadrovali svoje apokalyptické vízie. Pravidlá vojny je kniha, ktorá detailne opisuje prípravu na apokalyptickú vojnu, v ktorej eséni po siedmich vojnách zvíťazia.
( Podľa historických dôkazov sa tak nestalo, naopak zanikli potom, ako ich rozprášili Rimania. Takže božská vízia ako aj celé učenie bolo KLAM )

       KUMRÁNSKE  ZVITKY                OBJAVY  V  KUMRÁNSKYCH  JASKYNIACH    

  ZNAČNÉ ROZPORY S VIEROU KTORÚ HLÁSAL JEŽIŠ

V Kumráne boli nájdené pozostatky života náboženskej pospolitosti - esénov, ktorých život bol zameraný na chudobu, posväcovanie a čistotu. V stanovách ich rádu stojí: „Opustíš príbytky hriešnikov a odídeš na púšť, aby si tam razil cestu Pánovi !" Členovia sami seba nazývali „synmi svetla, pravdy, vyvolenými a Božími." Preto sa uchyľovali do samoty na púšti. V kumránskych textoch sa stretávame s takou zbožnosťou členov pospolitosti, ktorá ešte prevyšuje zbožnosť farizejov. Svätenie soboty chápu tak prísne, že by sa ani človeku, ktorý spadol do studne, nemalo hodiť záchranné lano. Ježiš naproti tomu hlása, že sobota je pre človeka, a nie človek pre sobotu.
 ĎAĽŠIE ROZPORY :  Zatiaľ čo členovia komunity dodržiavali časté umývanie a obradné kúpele, Ježiš zdôrazňoval, že čistota vyplýva z vnútorného zmýšľania, a nie z vonkajších obradov. Tu sa už prejavujú snahy priblížiť náboženskú vieru ľuďom, aby sa s ňou dalo prakticky žiť, vynechať z nej kruté, drasticky neľudské predpisy, skrátka pokusy o reformu náboženstva. Z doterajších poznatkov vyplýva, že Ježiš bol rebel – kazateľ, reformátor, ktorý presadzoval druh ľudového náboženstva, s vynechaním krutostí a sadizmu. Chcel náboženstvo, ktoré by odľahčovalo ťažký život ľudu. Zrejme práve za to zaplatil životom. Ľudia sa vyvíjali a preto aj náboženstvo za pochodu prispôsobovali svojim potrebám a novému zmýšľaniu. To len cirkev sa nechce obzerať dozadu, pretože sú tam viditeľné stopy ľuďmi vymyslenej náboženskej utópie. Kumránci kládli zvláštny dôraz na odlúčenie sa od sveta. Ježiš naproti tomu sa celkom verejne stretával s hriešnikmi. Hovoril, že bol poslaný k ovciam strateným z domu Izraela. Aj z toho je jasné, že bol reformátorom židovských náboženstiev.Podľa Filóna, židovského filozofa z Alexandrie (13 pred Kr.- 45/50 po Kr.), Kumrán bol strediskom, kde sa žilo „mystérium svätého života“. O esénoch Filón hovorí: „Žili v samote skutočne tak, akoby boli len sami pre seba alebo akoby boli len dušami bez tela, akoby nevedeli nič o meste, dedine, dome, skrátka vôbec nič o ľudskej spoločnosti. Nezaujímalo ich, čo sa všeobecne považuje za správne, snažia sa vyskúmať pravdu len sami pre seba.“ J. Flávius o nich hovorí: Bohatstvom pohŕdali a vládla medzi nimi obdivuhodná pospolitosť. Nebolo medzi nimi nikoho, kto by majetkom iných prevyšoval. Platil u nich zákon, že kto do sekty vstupoval, odovzdal svoj majetok rádu, takže nepoznali ani chudobu, ani bohatstvo. Majetok patril všetkým ako bratom, mali spoločné vlastníctvo. Takže nikto nebol bohatší ako druhý. Filón uvádza, že dokonca aj jedlo a odev boli spoločné. ( Táto filozofia ľudí priťahovala od nepamäti. Túžili po spravodlivej spoločnosti, ktorá nikdy nebude existovať ale posledný pokus vyústil, nie do náboženskej sekty ale do spoločenstva veľmi podobného – a síce do KOMUNIZMU . ) Vždy sa obliekali do bieleho. Esénske spoločenstvá sa vytvorili v okolí Mŕtveho mora; v blízkosti Damasku v Sýrii, v Jeruzaleme a aj v iných mestách sa vytvárali uzavreté esénske bunky.

 ORGANIZÁCIA ESÉNOV

V esénskych komunitách existoval istý druh hierarchického usporiadania a členenia. Najdôležitejší boli kňazi. Svoje právomoci mali správcovia, lebo rozhodovali o prijímaní nových členov do sekty. Tí, ktorí sa chceli oženiť, mohli tak urobiť len s povolením predstavených. Ženiť sa mohli po dovŕšení dvadsiateho roku. Dovolené bolo len manželstvo s jednou ženou, nesmeli sa rozvádzať a do manželstva vstupovali z dôvodu, aby zachovali rod. Zachovanie celibátu súviselo s odmietaním sexuality - telo považovali za zdroj pokušenia. Pracovali na poliach a pestovali datľové palmy, vyrábali datľový med. Žili skromným životom. Stravovali sa spoločne. Pred jedením si museli telo umyť studenou vodou a obliecť posvätné oblečenie. Po očistení sa schádzali do jedálne, kde dostali jediné jedlo. Než začali jesť, s kňazom sa pomodlili. Počas jedenia mlčali, až na záver predniesli ďakovnú modlitbu. V zákone čistoty videli uskutočňovanie čistého života, aj toto bolo dôvodom na oddeľovanie od ostatných, ktorí nepovažovali súbor prísnych predpisov za dôležitý. Eséni sa pokladali za vyvolených, aby sa stali Božím ľudom. Sami seba označovali za „Izrael, ktorý kráča po ceste k dokonalosti". Boli presvedčení, že oni sú tým pravým Izraelom, a preto sformovali izolované spoločenstvá, v ktorých rozvíjali svoje učenie a vytvárali osobitný sociálny poriadok. Išli až tak ďaleko, že seba samých považovali za židovský národ vyvolených a za nimi majú kráčať ostatní Židia, ak nechcú upadnúť do večného zatratenia. Nárokovali si, že sú jediným správnym náboženstvom sveta. Kto neprijal ich vyznanie viery, učenie, spôsob života, bol v ich očiach navždy zavrhnutý.
  ( To je historická ukážka škodlivosti každého náboženstva. Ide ruka v ruke s nebezpečným ULTRANACIONALIZMOM.  Ten preferuje sám seba a neuznáva, či dokonca chce zničiť iné životné tendencie. Mimochodom, každé náboženstvo    
 tvrdí o sebe, že je jediným správnym. Ktoré to teda je ? Kto to rozhodne ? Boh ? Mal by konečne predstúpiť pred  
 ľudí a predniesť niekoľko zásadných viet ! Ak by sa to stalo, v akom jazyku by prehovoril ? Anglicky, nemecky, či    
 naopak hebrejsky, grécky, aramejsky ? Koho by tým urazil a koho preferoval ? Sú to len nové a nové dôkazy, že Boha
 vytvoril človek a to pre svoju potrebu. Preto si ho aj v každej dobe prispôsoboval. )  

Napriek zjavnej izolovanosti sa sekta tešila popularite a vzbudzovala rešpekt. Odmietali chrámové kňazstvo ako nelegitímne. Eséni si vytvorili vlastné sektárske predpisy, ktoré sa líšili od židovských pravidiel. Prísnejšie zachovávali sobotu, nosili biele oblečenie. Voči svetu sa správali odmietavo. Verili, že nežidia sú Bohom určení na záhubu, a preto ich nenávideli. Verili tiež, že príde vojna, ktorú povedie sám Boh, a v tejto vojne ovládnu najprv Izrael a neskôr aj zvyšok sveta. Svoju nenávisť však nedávali najavo. Svoje tajomstvá držali v skrytosti a nesmeli ich nikomu prezradiť. Preto navonok pôsobili priateľsky, ale pre bezbožných očakávali strašné božie tresty. A keďže nevedeli, kedy príde súdny deň, svoju nádej upierali na budúcnosť. Ich správanie bolo veľkým pokrytectvom. Eséni považovali učiteľa spravodlivosti za svojho zakladateľa, ale jeho pôvodné meno zostáva neznáme. Základnými rysmi esénskej náuky bol dualizmus a apokalyptika spojená s vierou v mesiáša. Podstata ich učenia spočívala v tom, že všetko je dopredu Bohom určené a nič sa preto nedá zmeniť. Táto doktrína poslúžila esénom na to, aby seba videli ako Bohom vyvolených. Farizeji na rozdiel od esénov verili v prozreteľnosť, čo znamenalo, že Boh môže meniť svoj zámer. Podobnou črtou v náuke esénov bol dualizmus. Podľa tejto náuky Boh rozdelil ľudstvo pred stvorením sveta na dva protikladné tábory: na synov svetla a synov tmy. Z prameňa svetla povstali všetky pokolenia synov svetla. Naopak, z prameňa tmy všetky pokolenia synov tmy. Takto je ľudstvo striktne rozdelené na tábor spravodlivých a tábor bezbožných.
 ( Aký je to Boh, keď zámerne stvoril tábor zlých ľudí ? Potom oni za svoje správanie nemohli ! ) Ten, kto bol od stvorenia sveta predurčený, aby bol synom svetla, mal byť navždy uchránený od utrpenia a hriechu. Dualizmus sa prejavoval i v duchovnom svete. Boh dovolil satanovi, aby škodil spravodlivým i hriešnikom. Spravodlivý sám nehreší. Hriech spravodlivého je dôsledok činnosti zlých síl. Mesiáš podľa nich povstane z vyvoleného národa.
  ( Čiže samé známky genocídy, strachu, útlaku, nadvlády ! Také náboženstvo by pochopiteľne neprežilo, preto sa muselo
 reformovať.)  
Eséni očakávali tri mesiášske postavy, dvoch mesiášov a jedného proroka. ( Každé spoločenstvo si vymyslelo svojho nesmrteľného Krista. ) Učenie o dvoch mesiášoch opierajú o biblický text v Knihe Numeri: „Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela" (Nm 24, 17). Vysoké ideály esénov odvodzované z prísnej vernosti Mojžišovmu zákonu a prorokom sa po dvestoročnom trvaní sekty ukázali ako neživotné. Ich očakávania a túžby sa nenaplnili a s odstupom času sa javia ako utopistické. Kumránske zvitky prispeli k poznaniu nielen židovských dejín z prelomu letopočtov, ale aj rodiaceho sa kresťanstva. Ďaľšími náboženskými židovskými skupinami z tohto obdobia boli sekty farizejov a saducejov.
  ( Na takýchto neskutočných výmysloch , šíriacich nie morálku, dobro a mier ale strach, paniku a smrť, zotrvávajú  
 vysoké percentá na Zemi žijúcich ťudí - dodnes. ) 

      ČASŤ  ZVITKU  S  TEXTOM  IZAIÁŠA              KUMRÁNSKE  JASKYNE           

  KRESŤANSTVO  A  ESÉNI  -  VEĽKÝ  OTÁZNIK  ??? 

Kumránske nálezy majú význam tiež pre porozumenie Nového zákona. Kumránske spoločenstvo jestvovalo taktiež v období, keď pôsobil Ježiš. Hoci žiadny zo zvitkov od Mŕtveho mora sa nezmieňuje ani o ňom ani o žiadnom z Ježišových nasledovníkov, v kumránskych spisoch spoznávame duchovnú atmosféru Jána Krstiteľa a ranej cirkvi. Keď nebol vo zvitkoch nájdený žiadny priamy odkaz na Ježiša, obviňovali niektorí Vatikán, že spálil zvitky s takýmto odkazom. Toto obvinenie sa udržiava podnes. Ustavične sa tiež ozývajú námietky, že v Novom zákone nie je nikde reč o esénoch a že táto skutočnosť veľmi udivuje, ak Nový zákon a eséni pochádzajú z rovnakého obdobia. V mimoriadne blízkom kontakte s učením esénov bol Ján Krstiteľ. Ako oni, tak aj on ohlasoval bezprostredne očakávaný koniec sveta, blížiace sa Božie kráľovstvo.
  ( Koľko už malo byť koncov sveta, vymyslených rôznymi náboženstvami a svet existuje ďalej ? )  Všeobecný asketický Jánov život, jeho celibát ho približuje k esénom. Za takejto situácie je nemysliteľné, aby nejestvoval žiadny kontakt medzi nimi. Napriek tomu nemôžeme s istotou Jána Krstiteľa označovať za eséna, pretože jeho posolstvo bolo širšie. S veľkou pravdepodobnosťou však môžeme predpokladať, že Ján poznal esénske učenie a ich životnú prax. ( Prečo teda Biblia – Nový Zákon o tejto súvislosti mlčí ? ) Podľa esénskeho mesiášskeho učenia, ktoré očakávalo mesiášskeho proroka, Ján poukázal na niekoho mocnejšieho, kto príde po ňom. Tieto výroky sú blízke učeniu kumráncov, podľa ktorých majú prísť dvaja mesiáši. Keď teda prichádza dávidovský Ježiš ku kňazovi Jánovi k Jordánu a nechá sa ním pokrstiť, vzbudzuje to dojem, že sa mu podriadil. Po Jánovej smrti niektorí verili, že Ján vstal z mŕtvych (Lk 9, 7) a objavil sa ako Ježiš. V každom prípade je po jeho smrti doložená viera v Krstiteľa ako mesiáša. Je však jasné, že bol považovaný za kňazského mesiáša, nie za dávidovského, pretože patril ku kňazskej línii. Evanjelisti Matúš (1, 2 - 16) i Lukáš (8, 23 - 38) uvádzajú Ježišov rodokmeň až k Dávidovi a tak chcú dokázať Ježišov dávidovský pôvod. Vzhľadom na veľké rozdiely je možné, že ide o vytvorené rodokmene, ktorými Ježišovi nasledovníci chceli Ježiša legitimovať ako Syna Dávidovho. Kumránske zvitky prispeli k poznaniu nielen židovských dejín z prelomu letopočtov, ale aj rodiaceho sa kresťanstva. Zjavne z nich vyplýva, že ho formovali ľudia a nie nijaká božská ruka.

 SYMBOL  MÁRIA !   SYMBOL  JEŽIŠ !

Jeden z pohľadov fanaticky veriacich, rozhodne nie ojedinelých :
 Panna Mária existovala, existuje a kým bude posledný Katolík na svete, tak bude existovať. Každý má matku.      
 V Kumráne nájdené zvitky Máriu nepopierajú. Len Evanjelici jej nedávajú taký význam, ako Katolíci. A či mala skutočne
 v danom živote ten význam, aký má po dnešok? Je to nepodstatné! Nakoľko mantra, orákulum, axióma a všetky     
 podobné výrazové a obsahové významy, majú obrovskú silu a realitu ! Panna Mária je nielen symbolom, ale hlavne    
 podstatou miliónového zjednotenia a vysielania pozitívnych slov, myšlienok, viet a prosieb. Teda obrovskej energie.  
 A ak by milióny ľudí denne hovorilo, šeptalo a vysielalo takú obrovskú energiu do slova kama, tak aj to slovo by malo  
 silu. Takže nerúhajte sa! Ja osobne mám veľmi realistické skúsenosti o existencii Panny Márie ! 
( Sám o sebe poskytuje dôkaz, že ide o predstavy, vidiny a vybájené výmysly, ktoré nemajú reálny základ. Iné viery nielen odmieta ale má ich za nepriateľov )
 ĎAĽŠIE FAKTY 
Evanjelici ale aj kalvíni, ktorí žijú vo Švajčiarsku, Maďarsku, Holandsku, nedávajú Márii taký význam. Sošky svätcov a ani sošku Márie v protestantských kostoloch od Kanady po Nový Zéland nenájdete. Rúhanie je mariánsky kult (navyše, keby bola panna Mária len jedna, ale je ich veľa : Fatimská, Sedembolestná, Medžugorská..atď..) A čo uctievanie tisícov svätých katolíkmi ? Prvé prikázanie božie hovorí jasne "Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa". Všetky tieto zjavenia sú auto vsugerované, ničím nepodložené.
 Zaujímave je prečo sa panna Mária nezjavuje mohamedánom, budhistom a ateistom ale len tým, ktorí v ňu veria alebo
 chcú veriť ? 
Kumránske zvitky sa nijako o Márii nezmieňujú, pretože sa nezmieňujú ani o Ježišovi. Naopak usvedčujú symbol Ježiša ako podvod a vymyslenú postavu, pretože ide o Kázeň na hore, ktorú démonickí apoštoli vložili neskôr do úst pomyselného Krista. Pritom kázeň na hore tvorí podstatu Ježišovho učenia, vrátane zázrakov, ktoré údajne robil. Apoštol Pavol svojmu Kristovi žiadne zázraky nepripisuje. Kristus je mýtus vytvorený z desiatok potulných kazateľov, ktorí sa túlali po Galilei a väčšinu z nich za buričské reči zadupala Pilátova jazda do zeme. Ježiša nevidelo ani 126 historikov jeho doby, dokonca aj tí, čo bývali neďaleko jeho údajného pôsobiska. Tí štyria, čo sa zmieňujú o ňom alebo o kresťanoch ho tiež NEVIDELI. A dokonca ho na vlastné oči NEVIDEL ani jeho tvorca, ktorý tento mýtus vytrhol z exkluzivity židovského prostredia - apoštol Pavol. ( A to je zrejme hlavný dôvod, prečo cirkev dlho schovávala Kumránske zvitky a mlčala o nich.) Samotný Pavol, ktorého i vedci považujú za reálnu osobu a ktorý vytvoril zo židovského mýtu svojho vlastného Krista, sa o Márii nikdy a nikde nezmieňuje, hoci žil neďaleko nej v Efeze (priviedol ju tam vraj apoštol Ján ) Panna Mária má dodnes 5 domčekov a 5 hrobov, ktoré dodnes navštevujú bohaté zástupy veriacich. Niet väčšieho dôkazu o 2000 ročnom podvode a vymieľaní hláv veriacich. Prvé jasné náznaky katolíckej Mariológie vidieť v písomnostiach Origena, ktorý žil v Alexandrii, v Egypte, ktorý bol mimo iné , hlavným sídlom uctievania Isis. Kult Isis, náboženstvo egyptskej matky-bohyne, bolo pojaté do kresťanstva nahradením Isis Máriou. Mnoho titulov, ktoré boli zaužívané pre Isis, ako napr. “Kráľovna Nebies”, “Matka Božia” a theotokos (Bohorodička), boli prisúdené Márii. Márii bolo v kresťanstve prisúdené zveličené postavenie, ďaleko od toho, čo jej biblia prisudzuje, za účelom pritiahnuť ctiteľov Isis ku viere, ktorú by za iných okolností neprijali. Mnoho chrámov patriacich Isis, bolo skutočne premenené na chrámy prisúdené Márii. Pôvod katolíckej cirkvi je kompromis kresťanstva s paganskými náboženstvami, ktoré ho obklopovali. Namiesto hlásania evanjelia a obrátenia pohanov, katolícka cirkev “pokresťančila” pohanské náboženstvá a “spaganizovala” kresťanstvo. Zahmlením rozdielov a vymazaním významov katolícka cirkev sa urobila atraktívnou občanom Rímskeho Impéria. Výsledok bol, že katolícka cirkev sa stala zvrchovaným náboženstvom v rímskom svete po stáročia.

      MÝTUS  ISIS  A  PANNY  MÁRIE             JEŽIŠOVA  HROBKA  V  JERUZALEME      

 KONTROVERZIA

Veľkú kontroverziu dodnes vyvolávaju kumránske zlomky 7Q4 a 7Q5, ktoré v roku 1972 identifikoval José O'Callaghan ako 1Tim 3,16 – 4,1.3 a Mk 6,52n. Námietky, ktoré sa dosiaľ objavili, však neboli presvedčivé a väčšinou pochádzajú od ľudí, ktorí z rôznych dôvodov nechceli, aby sa kresťanské texty v Kumráne našli. Jasne však dokazujú, že kresťanstvo bolo len jedným z prúdov židovstva a ich autormi boli práve Židia. Kresťania sa snažili presvedčiť ostatných Židov, že mesiáš už prišiel – toto Židia (a najmä Esejci, ktorí príchod mesiáša veľmi očakávali ) nemohli ignorovať a museli kresťanské učenie bližšie preskúmať, aby naň mohli reagovať – buď ho prijať, alebo odmietnuť. V roku 1999 sa preto vedci zaoberajúci sa zvitkami pri diskusii v Jeruzaleme zhodli na tom, že Kumrán je jednoznačne náleziskom židokresťanských spisov...


NÁVRAT DO MENU